ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

На кафедрі інфекційних хвороб в контексті вибіркових навчальних дисциплін, представленні 2 дисципліни:

  • Клінічна паразитологія та тропічна медицина

У загальній системі підготовки лікаря курс за вибором «Клінічна паразитологія та тропічна медицина» займає важливе місце з урахуванням пожвавлення міграції населення України в країни з тропічним кліматом внаслідок зростання міжнародного туризму, міжнародного перерозподілу трудових ресурсів, необхідності формування у майбутніх лікарів клінічного мислення, умінь і практичних навичок, які забезпечують своєчасну діагностику паразитарних і тропічних інфекційних хвороб та їх ускладнень, призначення раціонального лікування, вибір оптимальної тактики в разі надання невідкладної допомоги. Особлива увага у викладанні дисципліни приділяється питанням ранньої діагностики, лікування хворих на догоспітальному етапі, що сприяє підвищенню якості підготовки лікаря, передусім для амбулаторного підрозділу системи охорони здоров’я, фахівців з хірургії, до обов’язків яких входить надання невідкладної допомоги.

Мета: досягнення основних кінцевих цілей, визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 222 «Медицина» і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни.

Компетентності, якими повинен оволодіти студент:

Загальні:

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК 2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК 4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

ЗК 5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації

ЗК 6 Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК 10 Спроможність використовувати інформаційні і комунікаційні технології

ЗК 11 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

ЗК 14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

Спеціальні:

СК 1 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні

СК 2 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.

СК 3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання

СК 4 Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань

СК 5 Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань

СК 6 Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань

СК 7 Здатність до діагностування невідкладних станів

СК 8 Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги

СК 9 Навички надання екстреної медичної допомоги

СК 10 Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів

СК 11 Навички виконання медичних маніпуляцій

СК 16 Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм

СК 21 Здатність до проведення заходів щодо європейської та євроатлантичної інтеграції

Результати навчання:

ПРН 1 Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1 ОПП) за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати найбільш вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз захворювання (за списком 2 ОПП)

ПРН 2 Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів та систем організму, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4 ОПП)

ПРН 3 Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні) (за списком 4 ОПП) пацієнтів із захворюваннями органів і систем організму для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2 ОПП)

ПРН 4 Встановлювати остаточний клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2 ОПП)

ПРН 5 Визначити головний клінічний синдром або чим обумовлена тяжкість стану потерпілого/постраждалого (за списком 3 ОПП) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у закладі охорони здоров’я, його підрозділі), зокрема в умовах надзвичайної ситуації та бойових дій, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу

ПРН 6 Визначати характер та принципи лікування хворих (консервативне, оперативне) із захворюваннями (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, у разі необхідності розширення стандартної схеми вміти обґрунтувати персоніфіковані рекомендації під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи

ПРН 8 Визначати необхідну дієту при лікуванні хворих на захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами

ПРН 11 Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, за будь-яких обставин, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі головного клінічного синдрому (тяжкості стану) діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем

ПРН 13 Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення та військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації та бойових дій, в т.ч. у польових умовах, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення

ПРН 14 Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) в умовах лікувального закладу, вдома або на виробництві на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм

ПРН 16 Планувати та втілювати систему санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів виникнення та розповсюдження захворювань серед населення

ПРН 17 Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної профілактики інфекційних захворювань

ПРН 20 Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб

ПРН 21 Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю

ПРН 22 Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень

ПРН 23 Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності

ПРН 24 Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності


  • Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції

У загальній системі підготовки лікаря курс за вибором «Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції» посідає важливе місце з урахуванням значної поширеності інфекційної патології, необхідності формування у майбутніх лікарів клінічного мислення, вмінь та практичних навичок, які забезпечують своєчасну діагностику ВІЛ-інфекції та її ускладнень, раціональне лікування, тактику ведення таких пацієнтів. Особлива увага у викладанні курсу приділяється питанням ранньої, диференціальної діагностики, тактики ведення хворих на до госпітальному та амбулаторному етапах, наданню допомоги ВІЛ-інфікованим, що сприяє підвищенню якості підготовки лікаря, передусім для амбулаторного підрозділу системи охорони здоров’я, фахівців з хірургії, до обов’язків яких входить надання невідкладної допомоги.

Мета: досягнення основних кінцевих цілей, визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 222 «Медицина» і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни.

Компетентності, якими повинен оволодіти студент:

Загальні:

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК 2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК 4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

ЗК 5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації

ЗК 6 Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК 10 Спроможність використовувати інформаційні і комунікаційні технології

ЗК 11 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

ЗК 14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

Спеціальні:

СК 1 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні

СК 2 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.

СК 3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання

СК 4 Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань

СК 5 Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань

СК 6 Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань

СК 7 Здатність до діагностування невідкладних станів

СК 8 Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги

СК 9 Навички надання екстреної медичної допомоги

СК 10 Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів

СК 11 Навички виконання медичних маніпуляцій

СК 16 Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм

СК 21 Здатність до проведення заходів щодо європейської та євроатлантичної інтеграції

Результати навчання:

ПРН 1 Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1 ОПП) за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати найбільш вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз захворювання (за списком 2 ОПП)

ПРН 2 Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів та систем організму, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4 ОПП)

ПРН 3 Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні ) (за списком 4 ОПП) пацієнтів із захворюваннями органів і систем організму для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2 ОПП)

ПРН 4 Встановлювати остаточний клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2 ОПП)

ПРН 5 Визначити головний клінічний синдром або чим обумовлена тяжкість стану потерпілого/постраждалого (за списком 3 ОПП) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у закладі охорони здоров’я, його підрозділі), зокрема в умовах надзвичайної ситуації та бойових дій, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу

ПРН 6 Визначати характер та принципи лікування хворих (консервативне, оперативне) із захворюваннями (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, у разі необхідності розширення стандартної схеми вміти обґрунтувати персоніфіковані рекомендації під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи

ПРН 8 Визначати необхідну дієту при лікуванні хворих на захворювання (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами

ПРН 11 Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, за будь-яких обставин, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі головного клінічного синдрому (тяжкості стану) діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем

ПРН 13 Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення та військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації та бойових дій, в т.ч. у польових умовах, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення

ПРН 14 Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) в умовах лікувального закладу, вдома або на виробництві на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм

ПРН 16 Планувати та втілювати систему санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів виникнення та розповсюдження захворювань серед населення

ПРН 17 Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної профілактики інфекційних захворювань

ПРН 20 Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб

ПРН 21 Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю

ПРН 22 Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень

ПРН 23 Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності

ПРН 24 Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.